• Yaou Muziek

  Yaou Muziek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yaou Muziek

Van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten waarbij Yaou Muziek als wederpartij of leverancier optreedt.   Toepasselijkheid

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van all gesloten overeenkomsten tussen Yaou Muziek (hierna te noemen verkoper) en de wederpartij (hierna te noemen de koper).
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien deze schriftelijk met een vertegenwoordiger van de verkoper zijn overeengekomen.
 3. De koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het plaatsen van een bestelling middels het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de in rekening gebrachte prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Deze prijzen zijn inclusief BTW, andere heffingen, transport-, verpakkings- en verzekeringskosten.
 2. De prijzen voor de door de koper bestelde producten blijven, ook bij tussentijdse prijsstijgingen of kortingsacties, gelijk aan de overeengekomen prijzen die vermeld zijn op de verkoopovereenkomst.
 3. Alle op internet, in catalogi en andere documenten vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen door de verkoper ten allen tijde worden gewijzigd.
 4. Alle opgaven van getallen, specificaties en andere aanduidingen van de producten zijn door de verkoper met zorg gedaan, echter zijn typ- en drukfouten voorbehouden.

Verkoopovereenkomst

 1. Een door de koper ondertekende verkoopovereenkomst is bindend. Voorgaande aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, daaraan kan de koper geen rechten ontlenen.

Speciale bestellingen (maatwerk)

 1. Speciale bestellingen, zoals op maat gemaakte artikelen, moeten schriftelijk worden besteld en kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
 2. Koffers en tassen gemaakt aan de hand van een schets of tekening kunnen eveneens niet worden geruild of geretourneerd.
 3. Aan speciale bestellingen kunnen malkosten zijn verbonden die in de verkoopovereenkomst worden opgenomen. Aan de medebetaling aan de malkosten kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Het perfect passen van op maat gemaakte artikelen wordt alleen dan gegarandeerd indien het originele instrument naar de fabriek van de verkoper is gestuurd.

Verbreken van de verkoopovereenkomst

 1. De koper is gerechtigd om een gekocht product binnen zeven werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de verkoopovereenkomst te verbreken, met uitzondering van speciale bestellingen en blaasinstrumenten (dit in verband met hygiëne).
 2. Indien de koper de koopovereenkomst wens te ontbinden, dient hij/ zij dit schriftelijk en mondeling aan de verkoper te melden. Het product dient, na overleg met de verkoper, in de originele onbeschadigde verpakking te worden opgestuurd naar het, door de verkoper opgegeven, retouradres.
 3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van consument te wijten is, of anderszins voor risico van de koper komt, zal de verkoper hem/ haar hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De verkoper behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product ten gevolge van de opgelopen schade, van het aan de koper te crediteren bedrag af te trekken.
 4. Bij retourneren van een gekocht product dient de koper de kosten en het risico voor de verzending te dragen.

Levering

 1. De door de verkoper opgegeven levertijd is slechts indicatief. In geval overschrijding van de leveringstermijn in verband met onvoorziene omstandigheden, overmacht en omstandigheden aan de zijde van de toeleveranciers, is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en geen recht heeft op vergoeding van directe of indirecte schade. Bij blijvende onmogelijkheid tot leveren behoudt de verkoper zich het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Door het verstrijken van enige betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim. In dat geval is de verkoper gerechtigd om zonder nadere aankondiging alle leveringen op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

Betaling

 1. Bij het in gebreken blijven met betrekking tot de betaling van geleverde producten, dragen wij de vordering over aan een incassobureau. De kosten daarvan komen voor rekening van de koper.
 2. Indien de koper de afgesproken betalingen niet op tijd, of niet volkomen nakomt, behoudt de verkoper zich het recht om de verkoopovereenkomst of de speciale bestelling drie weken na de overeengekomen betaaldatum te ontbinden. 

Verpakking en verzending

 1. Verzending gebeurt aangetekend, op risico van de koper en wordt uitbesteedt aan TNT post. De producten worden door de verkoper marktconform verpakt en verzonden.
 2. Het risico en de kosten van retourneren van gekochte producten, zijn voor de koper.

Recht van eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de verkoper geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de overeengekomen prijs volledig heeft voldaan.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van de verkoper vallende producten te verkopen.
 3. De koper is alleen gerechtigd tot wederverkoop van de producten in het kader van zijn/ haar normale bedrijfsuitoefening en onder de voorwaarde dat hij/zij alleen dan de eigendom overdraagt als alle verplichtingen jegens de verkoper zijn voldaan.
 4. In geval van tijdelijke of blijvende betalingsonmacht is de koper verplicht alle goederen van de verkoper die onder diens eigendomsvoorbehoud vallen, af te zonderen en de verkoper te voorzien van een gedetailleerde lijst van de desbetreffende goederen. De verkoper is bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst door de koper gevolmachtigd om in dergelijke omstandigheden de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen en daartoe de ruimten te betreden waar deze producten zich op dat moment bevinden.

Garantie

 1. De garantietermijn bedraagt één jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 2. De koper is verplicht direct na levering de producten te onderzoeken. Bij gebleken gebreken is de koper verplicht uiterlijk binnen zeven werkdagen na levering de verkoper daarvan in kennis te stellen en expliciet aan te geven waar de gebreken uit bestaan.
 3. De verkoper heeft ten allen tijde het recht om te kiezen op welke wijze hij/ zij tot herstel van de gebreken zal overgaan.
 4. De aansprakelijkheid van de verkoper is, voor zover in rechte komt vast te staan dat hij/ zij aansprakelijk is, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de door haar gefactureerde bedragen voor het betreffende product.
 5. De verkoper is niet aansprakelijk voor de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

   

Nieuwste producten

Guzheng Nieuw

Guzheng

Professionele kwaliteit Gemaakt Paulownia , palissanderfineer Afgestemd en afgesteld. Compleet accessoires.
€ 750,00
Strijkstokhaar voor viool en cello. Nieuw

Strijkstokhaar voor viool en cello.

Strijkstokhaar voor viool en cello. 80 cm 460 gr Mongools natuur wit Ongebleekt A kwaliteit.
€ 400,00
Parketbescherner Srap Nieuw

Parketbescherner Srap

Verstelbaar banden van 40 - 80 cm Aluminum plaat met rubberen schterkant
€ 38,00
Parketbeschermer endpin Nieuw

Parketbeschermer endpin

Aliminium met rubberen schijf Voor alle pennen geschikt Tot 10 mm diameter
€ 35,00